Budoucnost jako složitostní přetížení? O možných scénářích budoucnosti bude na konferenci Retail Summit 2013 mluvit John Casti, autor Událostí X
Publikováno 19.11.2012

Jedním z klíčových řečníků 19. ročníku Retail Summitu bude John Casti, který do České republiky zavítá poprvé u příležitosti vydání českého překladu své nejnovější knihy Události X. Účastníci Retail Summitu si jej budou moci poslechnout v bloku Inspirace pro budoucnost v rámci prvního konferenčního dne.

Nakladatelství Management Press začátkem měsíce listopadu představilo české vydání pozoruhodné knihy Johna Castiho Události X, která má podtitul Možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa. Autor, odborník na teorii složitých (komplexních) systémů vytvářených člověkem, v knize předkládá jedenáct scénářů událostí X, extrémních událostí zdánlivě nahodilého charakteru, které se vymykají „běžnému“ řádu věcí a jejichž důsledky mohou být až fatální. K některým tématům knihy se John Casti vyjadřuje v rozhovoru, jehož přepis se svolením nakladatelství Management Press zveřejňujeme.

Co jsou události X a jak se je jako vědec, který se zabývá složitostí, pokoušíte předvídat?

Dovolte mi především říci, že nejsem přesvědčen o tom, že existuje nějaká osoba, nějaká metoda či nějaký nástroj, které by dokázaly či umožňovaly důsledně a spolehlivě předvídat konkrétní události v lidské společnosti, události X ani žádné jiné. To, co ve skutečnosti vnímáme a označujeme jako „událost“, je kombinací dvou faktorů: pravděpodobnosti a kontextu. Jsem přesvědčen, že můžeme předvídat „měnící se terén kontextu“, a tak získávat jisté povědomí, že vstupujeme do nebezpečné zóny události X.

Předvídání pravděpodobnosti takové události se však naprosto vymyká našim schopnostem, protože událost X je samou svou povahou nahodilá, to znamená, že nemá žádný (známý) vzorec. Kontext je ovšem něco jiného. Je faktorem vlivu, který podmiňuje a určuje, jaké důsledky z celé široké palety dosud nerealizovaných možností taková událost přinese.

Ve své nejnovější knize Události X dokládám, že extrémní události způsobené člověkem, od politických revolucí přes zhroucení finančních trhů až po rozsáhlý kolaps internetu, mají všechny jeden jediný zdroj: „složitostní přetížení“, resp. nesoulad úrovní složitosti systémů. Stručně řečeno, otevírá se propast mezi úrovní složitosti systému a úrovní porozumění tomuto systému; existuje příliš velký rozdíl mezi úrovní složitosti systémů, jež mají regulovat cílový systém, a úrovní složitosti tohoto systému samého. Dovolte mi, abych to ukázal na příkladu.

Mám-li to poněkud zjednodušit, globální finanční systém je tvořen firmami v sektoru finančních služeb – bankami, hegdeovými fondy, pojišťovnami a tak dále – a různými vládními (státními) orgány, které mají činnost těchto firem regulovat. Od začátku devadesátých let až dodneška tento finanční systém vytvořil obrovský soubor instrumentů, stále složitějších finančních derivátů, jejichž smyslem je odloučit investory od jejich peněz. V jistém bodě dosáhla jejich složitost takové úrovně, že těmto derivátům již nerozuměli ani jejich tvůrci. Současně však složitost regulačních orgánů zcela ustrnula. A tak postupně, jak se zvětšoval rozdíl mezi zvyšující se úrovní složitosti finančního sektoru a stagnující úrovní složitosti jeho regulátorů, se tento rozdíl úrovní složitosti stal neudržitelný, takže zcela nutně došlo ke kolapsu, jímž se tento rozdíl úrovní složitosti zmenšil.


Obavy z toho, že globální vzájemná závislost je předzvěstí katastrofy, nejsou nové – Robinson Jeffers před pětasedmdesáti lety napsal, že „není úniku“ před „hromadnými pohromami“, které vyvolá. Proč se domníváte, že hrozba takových událostí X je dnes větší než kdykoli jindy v minulosti?

V předmluvě ke knize Události X připodobňuji moderní společnost k domečku z karet, v němž jednotlivé vrstvy této stavby odpovídají vyšším a vyšším úrovním společenské a technologické infrastruktury potřebné k udržení našeho současného postindustriálního způsobu života. Řekl bych, že dosahujeme bodu, kdy počet těchto vrstev dosáhl takové úrovně, že téměř všechny zdroje našich ekonomik jsou spotřebovávány na prosté udržování existující struktury. Takže ve chvíli, kdy nastane další velký problém, budiž to krize eura, destabilizace jaderných arzenálů, přetížení a zhroucení internetu, smrtící chřipková epidemie nebo jiná z možností, o nichž uvažuji v Událostech X, budeme vystaveni onomu složitostnímu přetížení. A v tomto bodě se celá těsně provázaná struktura sesype jako domeček z karet.

Který z rozmanitých scénářů „posledního dne“, jež v knize popisujete, považujete za nejpřesvědčivější?

Uvažujeme-li o možnosti či pravděpodobnosti, musíme mít na mysli časový rámec. Je pravděpodobné, že událost nastane zítra? Příští měsíc? V následujícím desetiletí? Nebo?? Všech jedenáct scénářů, které v knize předkládám (a v počítači jich mám další tucet či více), se týká události X, která má svůj přirozený časový průběh. V případě teroristického útoku s využitím elektromagnetického pulsu nebo jaderného úderu je tento čas velice krátký, jde možná jen o pár minut nebo o pár vteřin. Naproti tomu časový průběh události X v podobě konce globalizace nebo celosvětové deflace je mnohem delší a určitě se měří v rocích nebo v desetiletích.

S ohledem na uvedené výhrady bych řekl, že nejpravděpodobnější je celosvětová deflace. Považuji za téměř jisté, že k této události dojde v příštích deseti letech, ne-li dříve, možná během dvou či tří let. Svět se topí v dluzích, jež jsou větší než objem peněz, který má k dispozici na jejich umoření. Snažit se řešit tento problém dalším zadlužováním je analogické jednání alkoholika, který si s úmyslem zbavit se závislosti na alkoholu vyrazí do nejbližšího baru na flám. Tak to prostě nepůjde. V jistém bodě budou lidé muset učinit nepříjemné rozhodnutí a budou muset přijmout obrovské zjednodušení svého životního stylu, aby poměr jejich aktiv a dluhů dosáhl opět realistické hodnoty.Kontakt Retail Summit:
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu, www.blueevents.eu

Kontakt Management Press:
Irena Ajjanová, redakce, Management Press
tel.: 234 462 262, e-mail: ajjanova@mgmtpress.cz

Informace o Retail Summitu:
Kdy/kde: 5.- 6. února 2013, Clarion Congress Hotel Prague
Organizátoři: Blue Events ve spolupráci s VŠE a SOCR ČR
Web s podrobným programem konference: www.retail21.cz